Kato Pusako : K A T O


Anggang tabang bamangkuto

Rajo bajalan badaulaik
Alang sariknyo bakato-kato
Tiok kato baalamaik
 
Tahu dihereang jo gendeang
Tahu diraso jo pareso
Tahu dikilek jo bayang
Tahu dialamaik kato sampai
Tahu digelek kato habih
Tahu di dahan kamaimpok
Tahu di duri kamancucuak
 
Malangkah di ujuang padang
Basilek di pangka karih
Kato salalu baumpamo
Rundiang salalu bakiasan
 
Kato rajo kato malimpahan
Kato panghulu kato manyalasai
Kato malin kato hakikaik
Kato guru kato pangaja
Kato manti kato bahubuang
Kato dubalang kato mandareh
Kato dagang kato mamacah
Kato parampuan kato marandah
Kato urang banyak kato bagalau
 
Kato nan ampek
Partamo kato pusako
Kaduo kato mupakaik
Katigo kato dahulu batapek-i
Kaampek kato kudian kato bacari
 
Kato pusako adolah asanyo dari niniak Katumangguangan jo niniak Parpatiah
nan Sabatang sarato jo niniak nan cadiak pandai maso tu sasuai manuruik adaik jo syarak
Kato mupakaik adolah kato nan datang dari musyawarah sagalo Panghulu jo
cadiak pandai jo urang tuo-tuo ahli aka dalam suatu nagari
Kato dahulu batapek-i adolah kato Kaputusan nan lah ditatapkan sabalun 
jo
sasudah niniak Katumangguangan jo niniak Parpatiah nan Sabatang
Kato kudian kato bacari adolah kaputusan kato nan ditantukan 
sabalunnyo,
tapi karano tajadi panyimpangan tak sesuai jo kaputusan samulo, 
dicarikan
panyalasaiennyo sasuai jo panyimpangan tu, ditatapkan pulo dek 
kasapakatan
basamo
 
Lagam kato
Partamo kato mandaki
Kaduo kato mandata
Katigo kato malereang
Kaampek kato manurun
Nan dikatokan kato mandaki
Babahaso nan disampaikan ka lawan bicaro urang nan tuo-tuo jo nan 
sangaik
dihormati
Nan dikatokan kato mandata
Babahaso nan disampaikan ka lawan bicaro nan saumuenyo
Nan dikatokan kato malereang
Babahaso nan disampaikan ka lawan bicaro nan disagani dalam pagaulan
Nan dikatokan kato manurun
Babahaso nan disampaikan ka lawan bicaro nan umuenyo mudo atau di bawah 
umue
 
Bulek kato di mupakaik
Bulek aie dek pambuluah
Baiak diambiak jo mupakaik
Buruak dibuang jo etongan
Baiak kato dalam mupakaik
Buruak kato indak sapakaik
 
Adaik basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Syarak mangato adaik mamakai
Ujuik satu balain jalan
 
Kato surang dibulek-i
Kato basamo dipaiyokan
Kato batin dimaklumi
Kato rang mudo basimanih
Kato iyo kato baturuik
 
 
Kato nan sabana kato
Kato tuladan
Kato nan dikatokan
Kato bakatai-katai
Nan dikatokan kato nan sabana kato adolah kato nan sabalunnyo 
dipikiekan
dulu kaluanyo
Nan dikatokan kato tuladan iyolah kato nan dipakai, contohnyo diambiak 
dari
kejadian pado urang lain
Nan dikatokan kato nan dikatokan iyolah kato nan indak disangajo,
disampaikan sacaro kabatulan sajo
Nan dikatokan kato bakatai-katai iyolah kato asa kalua sajo, indak 
paralu
dihiraukan
 
Bilo kato Iah ditanam di hati
Jalehlah sagalo rahasio alam
Jikok diajun si Tambo lamo
Sabarih indak buliah hilang
Satitiak bapantang lupo
 
Sangaik lahienyo tasambunyi
Sangaik batinnyo kaliektan
Bilo nan hilang lai kadicari
Pusako lamo Jai nan kamanganakan
 
Tagak diambuang ambuang
Malangkah di ujuang karih
Bakato di ujuang lidah
 
Kok bakato elok marandah
Lamak di lua kuaik di dalam
Muluik manih kucindan murah
Muko janiah indak pandandam
 
Bajalan salangkah maelo suruik
Bakato sabuah dipikiri
 
Mangaie baumpan, bakato batipuan
Malantiang manuju tampuak
Bakato manuju bana
 
Mangabek sakabek arek
Malangkah salangkah sampai
Bakato sapatah sadang
 
Awak nan tak pandai badandan
Dikatokan camin nan buruak
Awak nan tak pandai manari
Dikatokan lantai nan tajungkek
 
Capek tangan tajombokan
Capek kaki talangkahkan
Capek muncuang takatokan
 
Elok-elok manyusun kato
Mato musuah, kaki musuah
Tangan pun musuahjuo
Kato nan singa-singa lancang
 
Bulek kato di pangkanyo
Pacah kato di ujuangnyo
Kato dahulu batapati
Kato kudian kato bacari
Kato lahie jadi batin Baiak kato dibaiki
Elok kato dipakatokan
Sio-sio kato basikareh
Tadoroang kato di tangah medan
Indak dapek diganjue suruik
Kato suruik mambuek malu
 
Dari Malako ka Suliki
Payokumbuah Koto nan Gadang
Baparak tabu satumpak
Basuo kato mandaki
Dari nan ketek ka nan gadang
Dari anak ka ibu bapak
 
Bajalan paliharo kaki
Bakato paliharo lidah
Elok kato dalam mupakaik
Buruak kato mangecek surang
Kato dahulu basitinah
Kato kudian basicapek
Nan boneh nan kadikatokan
Kato bajawab gayuang basambuik
Talonsoang parahu dapek babaliak
Talonsoang kato bakataruihan
Tatumbuak biduak dikelokkan
Tatumbuak kato dipikiri
 
Duduak dagang
Tagak dagang
Bakato dagang sakali
 
Ilimu kato ampek macamnyo
Partamo kato sama
Kaduo kato sadiak
Katigo kato bungkuak bana
Kaampek kato kurenah
 
Nan dikatokan kato sama
Kato baiak nan dipabaiaki
Binaso kato jikok dibinasokan
Sah kato jikok disahkan
Haruih kato jikok diharuihkan
Kato nan ditarimo indak salamonyo tatap diharuihkan
Kato syarak atau kato adaik ado duo tampeknyo
Di tampek salah atau di tampek bana
 
Nan dikatokan kato sadiak tamasuak kato bana juo
Dikuasoi manuruik syarak atau manuruik adaik kadang mancapai kamuliean 
ado
kalonyo sampai pado mukasuiknyo sajo
Nan dikatokan kato bungkuak bana ado duo tampeknyo
Ado nan sadiak bantuaknyo bana untuak suatu usaho, tapi digunokannyo 
untuak
kaparaluan surang
Nan dikatokan kato kurenah
Banyak curito pangalaman nan dilieknyo atau dipadapek dari nan tuo-tuo
dahulunyo, jikok ado usaho nan bafaedah untuak dirinyo, ingin 
maambiaknyo
untuak mancapai sagalo mukasuiknyo
Indak marugikan urang lain, nan paralu dirinyo sanang
 
Martabaik kato tigo bagian
Partamo kato mancari kawan
Kaduo kato mancari lawan
Katigo kato indak balawan
 
 
Kato mancari kawan
Adolah kato maambiak hati urang walau jo ameh atau perak sakalipun
Kato mancari lawan
Kato indak maambiak hati urang buruak baiak kalua sajo kasudahannyo 
jadi
parmusuhan
Kato Indak balawan kato mamaliharo diri kato mamaliharo hati urang
 
Tiok kato dipikiekan kaluanyo
Baiak tantang adaik
Baiak tantang syarak
Baitulah kato nan kadipakai
 
Kato nan bana adolah kato nan bapatutan, tabaokan taratiknyo budi 
bahasonyo,
sopan santunnyo
 
Panyalasaian kato ampek macamnyo
Partamo disudi
Kaduo disiasati
Katigo disusuli
Kaampek diparesoi
 
Nan dikatokan disudi, mananyokan sasuatu nan balun jaleh manjadi jaleh
Nan dikatokan disiasati, mananyokan sasuatu dahulu jaleh, kasudahannyo 
indak
jaleh (ragu)
Nan dikatokan disusuli, mananyokan sasuatu dari ujuang sampai ka pangka
Nan dikatokan diparesoi, mananyokan sasuatu dari pangka sarnpai ka 
ujuangnyo
 
Mardeso kato jo rnupakaik
Baiak tantang syarak sakalipun
 
Asa kato bagi urang nan baraka duo macamnyo
Partamo didapek dari baguru
Kaduo didapek dari pikiran sandiri
 
Kato tantang aka budi anam baleh macamnyo dibagi duo manjadi salapan 
Salapan
partamo
Partamo sidiak
Kaduo midiak
Katigo cadiak
Kaampek arih
Kalimo candokio
Kaanam gudiman
Katujuah jauhari
Kasalapan bijaksano
 
Salapan kaduo
Partamo mada
Kaduo saba
Katigo tawaka
Kaampek sudaga
Kalimo sadiak
Kaanam kurenah
Katujuah sama
Kasalapan bungkuak bana
 
Sidiak aratinyo pasangketoan, nak malalukan kainginan sandiri tahadok 
urang
banyak, supayo tacapai mukasuiknyo, timbuelah nan dikatokan taraju nan 
indak
palingan, rabah banang, tagak banang namonyo
 
Midiak aratinyo manuju jalan nan bana, walau caro basungguah-sungguah
disalahkan juo Lakunyo indak namuah takanai, baiak tantang syarak atau 
ilimu
dunie, inyo maliek pulo di baliak nan tampak
 
Cadiak aratinyo ado kainginan, tapi niaik salah, di hatinyo nak maniayo
urang lain, asa kauntuangan dapek di dirinyo, indak piduli urang rugi, 
indak
namuah takanai, mako jadi kabancian urang lah inyo
 
Candokio, anggan takanai, kuaik ingatannyo, taguah pagangannyo, tak 
namuah
manyingguang karano takuik taniayo
Ado duo macam candakio ateh kasumaik, partamo nan jahek, kaduo nan 
baiak,
jadinyo candakio tu artinyo sudaga
 
Arih aratinyo tahu dikarajo urang, cuma lakunyo pancimburu, cameh jikok
tapadayo, jadi kasimpulannyo sudaga juo, papatahnyo kurang arih badan
cilako, talampau arih badan binaso
 
Gudiman aratinyo salalu ingek ka dirinyo, ka anak kamanakannyo, saisi
rumahnyo, ka nan sakampuang sahalaman jo aka budinyo.
 
Jauhari aratinyo urang nan tahu di macam jo harago, pandai manimbang
makasuik kato urang untuak dirinyo, baiak nan batujuan buruak atau 
jahek
Itulah mako jauhari aratinyo rajo
 
Bijaksano aratinyo urang nan tahu jo nan baiak jo nan jahek, jikok 
manjawab
kato urang mudah sarato capek, tahu caro mancari jalan maminteh, dapek
mandahului mukasuik lawannyo
Makonyo bijaksano dikatokan juo kadi
 
Mada aratinyo sipaiknyo bak batu, walau diabuih indak kaampuak, samo jo
banang hitam, baa jo rnambasuahnyo indak ka namuah putiah, indak
mamparatikan baiak nan syarak, baiak nan adaik, indak namuah baiyo 
batido jo
urang lain, malakukan kahandak hati surang sajo
 
Saba adolah induak sagalo aka, karano aka tu manjalani mudarat jo 
mupaat
Urang nan saba kasihan Allah
Walau dalam hiduiknyo basuo nan indak bana tahadap dirinyo tak panah 
inyo
susah hati
 
Tawaka aratinyo sagalo sasuatu dalam hiduiknyo basarah diri pado nan 
Maha
Kuaso, apo nan tibo pasrah manarimonyo, salalu bahagia dalam hiduiknyo,
hiduik salalu dalam kapuasan, baiak lahie maupun batin
Hiduik nan samparono
 
Sudaga aratinyo urang pandai babicaro untuak kauntungan dirinyo, 
kaumnyo jan
sampai taniayo, tujuannyo kauntungan samato, baiak nan nyato baiak nan 
indak
nyato
 
Ado duo pambagian kato
Partamo kato asa
Kaduo kato usue
 
Tambahan pambagian kato
Parmulaan, kasudahan, puhun, cawang, hakikat, mujijat, lahie, batin, 
khusus,
umum jo nan nyato
 
Adapun sagalo kato mampunyai pulo
Partamo aka kato
Kaduo pangka kato
Katigo batang kato
Kaampek dahan kato
Kalimo cabang kato
Kaanam rantiang kato
Katujuah daun kato
Kasalapan bungo kato
 
Adopun hati manusia itu nan dikatokan bijo kato
Dalam adaik kato ado tigo macamnyo
Partamo kato mukabilah
Kaduo kato bahelah
Katigo kato bakilah
 
Nan dikatokan kato mukabilah
Kato dalam adaik yaitu rundiang oan saiyo, bana nan saukue
Bak batang dalam tanah, tigo puluah tahun tabanam dalam lunau, namun 
tareh
mambangunjuo
Bak ibaraik bungo piriang, walau pacah baserak, tujuah musim di dalam 
tanah,
namun raginyo indak kahilang
 
Kato kabanaran nan indak dapek diubah, indak dapek dituka, kato nan hak 
nan
haruih dihayati dek niniak mamak sarato pamimpin dalam nagari, kato nan
musti ditagakkan, dituruti
 
Nan dikatokan kato bahelah
Kato urang lain nan bantuaknyo bana, barih luruih jalan tarantang, 
paham bak
api dalam sakam, di lahie indak mangasan, lah hanguih sajo mako tahu, 
kato
nan salalu bakelah, lari dari kabanaran, katonyo inyo nan bana, nan 
lain
indak bana
 
Nan dikatokan kato bakilah
Kato nan indak dapek dipadomani atau dipacik arek karano maambiak 
contoh
ateh kabanaran urang lain, kato nan batue manuruik sapihak sajo, karano
katonyo sajo nan bana, indak dapek dibantah, karano bodoh
 
Putuih gayuang di balabeh
Putuih kato di pangkanyo
 
Manuruik sapanjang adaik
Di mano anjiang manyalak
Di sinan biawak tajun
Di mano kato bamulai
Di sinan pulo disudahi
 
Kalo ado jarum nan patah
Usah dilatak dalam padi
Dilatak sajo di pamatang
 
Buliah pancukie-cukie duri
Kalo ado kato nan salah
Usah dilatak dalam ati
Latakkan sajo di balakang
Usah menjadi upek puji
 
=================
Oleh : A.B. Dt. Majo Indo
Disadur dari buku "Kato Pusako"
 

~ by Is Sikumbang on April 23, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: