BAB II. Dasar Pokok Adat Minangkabau

Bab II. DASAT POKOK ADAT MINANGKABAU 1. Ciri dan Adat Orang Minang


1. Aman dan Damai

Bila dipelajari dengan seksama pepatah-pepatah adat Minang, serta fakta-fakta yang hidup dalam masyarakat seperti masalah perkawinan,sistem kekerabatan, kedudukan tanah pusaka tinggi, peranan mamak dan penghulu,kiranya kita dapat membaca konsep-konsep hidup dan kehidupan yang ada dalam pikiran nenek-moyang kita.

Dari konsep-konsep hidup dan kehidupan itu,kita juga dapat memastikan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh nenek-moyang kita.

Tujuan hidup itu adalah:

BUMI SANANG PADI MANJADI

TARANAK BAKAMBANG BIAK

Rumusan menurut ada Minang ini, agaknya sama dengan masyarakat yang aman damai makmur ceria dan berkah,seperti diidamkan oleh ajaran Islam yaitu”Baldatun Taiyibatun wa Robbun Gafuur”. Suatu masyarakat yang aman damai dan selalu dalam penmgampunan Tuhan.

Dengan adanya kerukunan dan kedamaian dalam lingkungan kekerabatan, barulah mungkin diupayakan kehidupan yang lebih makmur. Dengan bahasa kekinian dapat dikatakan bila telah tercapai stabilitas politik, barulah kita mungkin melaksanakan pembangunan ekonomi.

2. Masyarakat nan “Sakato”

Kalau tujuan akan dicapai sudah jelas, yaitu suatu masyarakat yang aman damai makmur dan berkah , maka kini tinggal bagaimana cara yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Kondisi yang bagaimana yang harus diciptakan.

Menurut ketentuan adat Minang, tujuan itu akan dapat dicapai bila dapat disiapkan prasarana dan sarana yang tepat.

Yang dimaksud dengan prasarana disini adalah manusia-manusia pendukung adat Minang, yang mempunyai sifat dan watak seperti diuraikan diatas.

Manusia dengan kualitas seperti itulah yang diyakini adat Minang yang akan dapat membentuk suatu masyarakat yang akan diandalkan sebagai sarana (wahana) yang akan membawa kepada tujuan yang diidam-idamkan yaitu suatu masyarakat yang aman damai makmur dan berkah. Suatu Baldatun Taiyibatun Wa Robbun Gafuur.

Corak masyarakat idaman menurut kacamata adat Minang adalah masyarakat nan “sakato”.

3. Unsur-unsur Masyarakat nan sakato

Terdapat 4 unsur yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat untuk dapat membentuk masyarakat nan sakato. Sakato artinya sekata-sependapat-semufakat.

Keempat unsur itu adalah:

a.   Saiyo Sakato

Menghadapi suatu masalah atau pekerjaan, akan selalu terdapat perbedaan pandangan dan pendirian antar orang satu dengan yang lain sesuai dengan yang lain

dengan pepatah “kapalo samo hitam, pikiran ba lain-lain”.

Perbedaan pendapat semacam ini adalah sangat lumrah dan sangat demokratis. Namun kalau dibiarkan berlanjut, maka akan berakibat masalah itu takkan terselasaikan.

Pekerjaan itu akan terkatung-katung. Karena itu harus selalu dicari jalan keluar. Jalan keluar yang ditunjukkan adat Minang adalah melakukan musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah untuk melanjutkan pertengkaran. Keputusan boleh bulat (aklamasi) tapi boleh juga gepeng atau picak (melalui voting).

Adat Minang tidak mengenal istilah “Sepakat untuk tidak se-Mufakat”. Bagaimana proses keputusan diambil, namun setelah ada kata mufakat maka keputusan itu harus dilaksanakan oleh semua pihak. Keluar kita tetap utuh dan tetap satu.

Setiap individu Minang disarankan untuk selalu menjaga hubungan dengan lingkungannya. Adat Minang tidak terlalu memuja kemandirian (privacy) menurut ajaran individualisme barat. Adat Minang mengajarkan supaya membiasakan berembuk dengan lingkungan kendatipun menyangkut masalah pribadi.

Dengan demikian adat Minang mendorong orang Minang lebih mengutamakan “kebersamaan” kendatipun menyangkut urusan pribadi.

Kendatipun seorang individu Minang menduduki posisi sebagai penguasa seperti dalam kedudukan mamak-rumah atau pun Penghulu Andiko maka keputusan tidak mungkin juga diambil sendiri. Karena itu sikap otoriter tidak pernah disukai rang-orang Minang.

Adat Minang sangat mendambakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Minang. Orang Minang yakin tanpa persatuan dan kesatuan itu akan menjauhkan mereka dari tujuan masyarakat yang ingin dicapai.

Mereka memahami pula dalam hidup berkelompok dalam masyarakat akan selalu terdapat silang selisih, marah dan sengketa akan selalu terjadi. Antara sanduak dan periukpun tak pernah sunyi akan selalu ada kegaduhan. Namun demikian orang Minang mempunyai dasar filosofi yang kuat untuk mengatasinya.

Adat Minang akan selalu mencoba memelihara komunikasi dan kemungkinan berdialog. Karena dengan cara itu segala masalah akan selalu dapat dipecahkan melalui musyawarah. Orang Minang menganggap penyelesaian masalah diluar musyawarah adalah buruk.

Dalam mencapai kata sepakat kadangkala bukanlah hal yang mudah. Karena itu memerlukan kesabaran, ketabahan dan kadangkala terpaksa menguras tenaga. Namun demikian musyawarah tetap diupayakan.

b.   Sahino Samalu

Kehidupan kelompok sesuku sangat erat. Hubungan individu sesama anggota kelompok kaum sangat dekat. Mereka bagaikan suatu kesatuan yang tunggal-bulat. Jarak antara “kau dan aku” menjadi hampir tidak ada. Istilah “awak” menggambarkan kedekatan ini. Kalau urusan yang rumit diselesaikan dengan cara “awak samo awak”, semuanya akan menjadi mudah.

Kedekatan hubungan dalam kelompok suku ini, menjadikan harga diri individu, melebur menjadi satu menjadi harga diri kelompok suku.

Kalau seseorang anggota suku diremehkan dalam pergaulan, seluruh anggota suku merasa tersinggung. Begitu juga bila suatu suku dipermalukan maka seluruh anggota suku itu akan serentak membela nama baik sukunya.

c.   Anggo Tanggo

Unsur ketiga yang dapat membentuk masyarakat nan sakato, adalah dapat diciptakannya pergaulan yang tertib serta disiplin dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan dan undang-undang, serta mengindahkan pedoman dan petunjuk yang diberikan penguasa adat.

Dalam pergaulan hidup akan selalu ada kesalahan dan kekhilafan. Kesalahan dan kekhilafan itu harus diselesaikan sesuai aturan. Dengan demikian ketertiban dan ketentraman akan selalu terjaga.

d.   Sapikua Sajinjiang

Dalam masyarakat yang komunal, semua tugas menjadi tanggungjawab bersama. Sifat gotong royong menjadi keharusan. Saling membantu dan menunjang merupakan kewajiban. Yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing. Kehidupan antara anggota kaum, bagaikan aur dengan tebing, saling bantu membantu, saling dukung mendukung.

Dengan masyarakat nan sakato ini diharapkan akan dapat dicapai tujuan hidup dan kehidupan orang Minang sesuai konsep yang diciptakan nenek moyang orang Minang.

BUMI SANANG PADI MANJADI

PADI MASAK JAGUNG MAUPIA

ANAK BUAH SANANG SANTOSA

TARANAK BAKAMBANG BIAK

BAPAK KAYO MANDE BATUAH

MAMAK DISAMBAH URANG PULO

 

 

2. Nilai-nilai Dasar Adat Minangkabau


Sebuah nilai adalah sebuah konsepsi , eksplisit atau implisit yang menjadi milik khusus seorang atau ciri khusus suatu kesatuan sosial (masyarakat) menyangkut sesuatu yang diingini bersama (karena berharga) yang mempengaruhi pemilihan sebagai cara, alat dan tujuan sebuah tindakan.Nilai nilai dasar yang universal adalah masalah hidup yang menentukan orientasi nilai budaya suatu masyarakat, yang terdiri dari hakekat hidup, hakekat kerja, hakekat kehidupan manusia dalam ruang waktu, hakekat hubungan manusia dengan alam, dan hakekat hubungan manusia dengan manusia.1. Pandangan Terhadap Hidup

Tujuan hidup bagi orang Minangkabau adalah untuk berbuat jasa. Kata pusaka orang Minangkabau mengatakan bahwa “hiduik bajaso, mati bapusako”. Jadi orang Minangkabau memberikan arti dan harga yang tinggi terhadap hidup. Untuk analogi terhadap alam, maka pribahasa yang dikemukakan adalah :

Gajah mati maninggakan gadieng

Harimau mati maninggakan baling

Manusia mati maninggakan namo

Dengan pengertian, bahwa orang Minangkabau itu hidupnya jangan seperti hidup hewan yang tidak memikirkan generasi selanjutnya, dengan segala yang akan ditinggalkan setelah mati. Karena itu orang Minangkabau bekerja keras untuk dapat meninggalkan, mempusakakan sesuatu bagi anak kemenakan dan masyarakatnya. Mempusakakan bukan maksudnya hanya dibidang materi saja, tetapi juga nilai-nilai adatnya. Oleh karena itu semasa hidup bukan hanya kuat mencari materi tetapi juga kuat menunjuk mengajari anak kemenakan sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Ungkapan adat juga mengatakan “Pulai batingkek naiek maninggakan rueh jo buku, manusia batingkek turun maninggakan namo jo pusako”.

Dengan adanya kekayaan segala sesuatu dapat dilaksanakan, sehingga tidak mendatangkan rasa malu bagi dirinya ataupun keluarganya. Banyaknya seremonial adat seperti perkawinan dan lain-lain membutuhkan biaya. Dari itu usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras sangat diutamakan. Orang Minangkabau

Nilai hidup yang baik dan tinggi telah menjadi pendorong bagi orang Minangkabau untuk selalu berusaha, berprestasi, dinamis dan kreatif.

2. Pandangan Terhadap Kerja

Sejalan dengan makna hidup bagi orang Minangkabau, yaitu berjasa kepada kerabat dan masyarakatnya, kerja merupakan kegiatan yang sangat dihargai. Kerja merupakan keharusan. Kerjalah yang dapat membuat orang sanggup meninggalkan pusaka bagi anak kemenakannya. Dengan hasil kerja dapat dihindarkan “Hilang rano dek panyakik, hilang bangso indak barameh”(hilang warna karena penyakit, hilsng bangsa karena tidak beremas). Artinya harga diri seseorang akan hilang karena miskin, oleh sebab itu bekerja keras salah satu cara untuk menghindarkannya.

Dengan adanya kekayaan segala sesuatu dapat dilaksanakan sehingga tidak mendatangkan rasa malu bagi dirinya atau keluarganya. Banyaknya seremonial adat itu seperti perkawinan membutuhkan biaya. Dari itu usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras sangat diutamakan. Orang Minangkabau disuruh untuk bekerja keras, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh fatwa adat sbb:

Kayu hutan bukan andaleh                                Kayu hutan bukan andalas

Elok dibuek ka lamari                                       Elok dibuat untuk lemari

Tahan hujan barani bapaneh                              Tahan hujan berani berpanas

Baitu urang mancari rasaki                                Begitu orang mencari rezeki

Dari etos kerja ini, anak-anak muda yang punya tanggungjawab di kampung disuruh merantau. Mereka pergi merantau untuk mencari apa-apa yang mungkin dapat disumbangkan kepada kerabat dikampung, baik materi maupun ilmu. Misi budaya ini telah menyebabkan orang Minangkabau terkenal dirantau sebagai makhluk ekonomi ulet.

Etos kerja keras yang sudah merupakan nilai dasar bagi orang Minangkabau ditingkatkan lagi oleh pandangan ajaran Islam yang mengatakan orang harus bekerja keras seakan-akan dia hidup untuk selama-lamanya, dia harus beramal terus seakan-akan dia akan mati besok.

3. Pandangan Terhadap Waktu

Bagi orang Minangkabau waktu berharga merupakan pandangan hidup orang Minangkabau. Orang Minangkabau harus memikirkan masa depannya dan apa yang akan ditinggalkannya sesudah mati. Mereka dinasehatkan untuk selalu menggunakan waktu untuk maksud yang bermakna, sebagaimana dikatakan “Duduak marauik ranjau, tagak maninjau jarah”.

Dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang merupakan ruang waktu yang harus menjadi perhatian bagi orang Minangkabau. Maliek contoh ka nan sudah. Bila masa lalu tidak menggembirakan dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak merupakan manifestasi untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya pada masa sekarang. Membangkit batang terandam merupakan refleksi dari masa lalu sebagai pedoman untuk berbuat pada masa sekarang. Sedangkan mengingat masa depan adat berfatwa “bakulimek sabalun habih, sadiokan payuang sabalun hujan”.

4. Hakekat Pandangan Terhadap Alam

Alam Minangkabau yang indah, bergunung-gunung, berlembah, berlaut dan berdanau, kaya dengan flora dan fauna telah memberi inspirasi kepada masyarakatnya. Mamangan, pepatah, petitih, ungkapan-ungkapan adatnya tidak terlepas daripada alam.

Alam mempunyai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau, ternyata dari fatwa adat sendiri yang menyatakan bahwa alam hendaklah dijadikan guru.

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat adalah yang tidak lapuak karena hujan dan tak lekang karena panas biasanya disebut cupak usali, yaitu ketentuan-ketentuan alam atau hukum alam, atau kebenarannya yang datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu adat Minangkabau falsafahnya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam alam, maka adat Minangkabau itu akan tetap ada selama alam ini ada.

5. Pandangan Terhadap Sesama

Dalam hidup bermasyarakat, orang Minangkabau menjunjung tinggi nilai egaliter atau kebersamaan. Nilai ini menyatakan mereka dengan ungkapan “Duduak samo randah, tagak samo tinggi”.

Dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan umum sifat komunal dan kolektif mereka sangat menonjol. Mereka sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Hasil mufakat merupakan otoritas yang tertinggi.

Kekuasaan yang tertinggi menurut orang Minangkabau bersifat abstrak, yaitu nan bana (kebenaran). Kebenaran itu harus dicari melalui musyawarah yang dibimbing oleh alur, patut dan mungkin. Penggunaan akal sehat diperlukan oleh orang Minangkabau dan sangat menilai tinggi manusia yang menggunakan akal. Nilai-nilai yang dibawa Islam mengutamakan akal bagi orang muslim, dan Islam melengkapi penggunaan akal dengan bimbingan iman. Dengan sumber nilai yang bersifat manusiawi disempurnakan dengan nilai yang diturunkan dalam wahyu, lebih menyempurnakan kehidupan bermasyarakat orang Minangkabau.

Menurut adat pandangan terhadap seorang diri pribadi terhadap yang lainnya hendaklah sama walaupun seseorang itu mempunyai fungsi dan peranan yang saling berbeda. Walaupun berbeda saling dibutuhkan dan saling membutuhkan sehingga terdapat kebersamaan. Dikatakan dalam mamangan adat “Nan buto pahambuih lasuang, nan pakak palapeh badie, nan lumpuah paunyi rumah, nan kuek pambaok baban, nan binguang kadisuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang. Hanya fungsi dan peranan seseorang itu berbeda dengan yang lain, tetapi sebagai manusia setiap orang itu hendaklah dihargai karena semuanya saling isi mengisi. Saling menghargai agar terdapat keharmonisan dalam pergaulan, adat menggariskan “nan tuo dihormati, samo gadang baok bakawan, nan ketek disayangi”. Kedatangan agama Islam konsep pandangan terhadap sesama dipertegas lagi.

Nilai egaliter yang dijunjung tinggi oleh orang Minangkabau mendorong mereka untuk mempunyai harga diri yang tinggi. Nilai kolektif yang didasarkan pada struktur sosial matrilinial yang menekankan tanggungjawab yang luas seperti dari kaum sampai kemasyarakatan nagari, menyebabkan seseorang merasa malu kalau tidak berhasil menyumbangkan sesuatu kepada kerabat dan masyarakat nagarinya. Interaksi antara harga diri dan tuntutan sosial ini telah menyebabkan orang Minangkabau untuk selalu bersifat dinamis.

(Sumber : Adat Minangkabau – Sejarah & Budaya)

3. Pembagian Alam Minangkabau


Minangkabau dibagi atas tiga luhak (daerah).1. Luhak Tanah Datar

Sifatnya : airnya jernih, ikannya jinak, buminya dingin.

Luhak Tanah Datar terbagi kepada 3 bagian yaitu :

Lima Kaum 12 Koto

Sungai Tarab 8 Batur

Batipuh 10 Koto

Yang asal ialah Lima Kaum. Kemudian berkembang menjadi koto dan ada sembilan koto didalamnya. Yang dinamakan 12 koto ialah : Ngungun, Panti, Cubadak, Sipanjang, Pabalutan, Sawah Jauh, Rambatan, Padang Magek, Labuh, Parambahan, Tabek dan Sawah Tangah. Sembilan pula koto didalamnya yakni : Tabek Boto, Galogandang, Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, Bukit Gombak, Sungai Ameh, Tanjung Barulak dan Rajo Dani.

Yang masuk Sungai Tarab adalah : Koto Tuo, Pasir Laweh, Koto Panjang, Selo, Sumanik, Patih, Situmbuk, Gurun, Ampalu, Sijangat, Koto Badamping. Kemudian Sungai Tarab dinamai Sungai Tarab Delapan Batur (asalnya atur) yang berekor berkepala, yang berkopak berambai empat dikiri dan empat dikanan.

Tanjung Sungayang membuat pula dusun sekelilingnya : Andalas, Barulak, Talago, Sungai Patai, Sungayang, Sawah Liat, dan Koto Ranah.

Tanjung Sungayang dengan Nan Tujuh Koto dinamai Permata Diatas Emas. Negeri ini dinamai juga bertanjung yang tiga dan berluhak yang tiga. Tanjung yang tiga yaitu dikepalai Tanjung Alam, ditengah Sungayang dan diekornya Tanjung Talawi.

Yang dinamakan Batipuh 10 Koto ialah : Pariangan Padang Panjang, Jaho, Tambangan, Koto Lawas, Pandai Sikek, Sumpur, Malalo, Gunung dan Paninjauan.

Yang menjadi batas luhak Tanah Datar ialah dari mudik mulai Tarung-tarung (Solok) sampai ke hilirnya sehingga Talang Danto (Sijunjung).

2. Luhak Agam

Sifatnya : airnya keruh, ikannya liar dan buminya hangat Luhak Agam memakai adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago. Yang memegang adat Koto Piliang dahulu pemimpinnya Datuk Bandaro Panjang berkedudukan di Biaro. Adat Bodi Caniago dahulu pemimpinnya Datuk Bandaro Kuning tempatnya di Tabek Panjang, Baso.

Yang masuk adat Datuk Ketemanggungan adalah 16 koto terkandung didalamnya yaitu : Sianok, Koto Gadang, Guguk, Tabek Sarojo, Sarik, Sungai Puar, Batagak, Batu Palano, Lambah, Panampung, Biaro, Balai Gurah, Kamang Bukit, Salo, Magek.

Daerah itulah yang dinamakan Ampat Angkat atau empat-empat mereka sama-sama berangkat. Disana tidak ada penghulu yang bergelar pucuk.

Selain dari yang 16 koto itu semuanya beradat Bodi Caniago atau adat Datuk Perpatih nan Sebatang. Yang masuk daerah ini adalah : Kurai, Banuhampu, Lasi, Bukit Batabuh, Kubang Putih, Koto Gadang, Ujung Guguk, Candung, Koto Lawas, Tabek Panjang, Sungai Janiah, Cingkaring, Padang Luar dll. Semua kebesaran dinegeri ini memakai pucuk.

Adapun tapal batas luhak Agam ialah : dari Lada Sula (Koto Baru) sampai kehilirnya Dusun Tinggal (Titi Padang Tarab) tempat empangan air proyek PLTA Batang Agam pada zaman sekarang.

3. Luhak Lima Puluh Kota

Sifatnya : airnya manis sejuk, ikannya jinak dan buminya sejuk

Luhak Lima Puluh Kota terbagi atas 3 jenis daerah : Luhak, ranah dan kelarasan.

Yang dinamakan Luhak ialah pemerintahan laras nan buntar sehingga Simalanggang hilir terus ke Taram. Yang dinamakan ranah yakni pemerintahan Laras Batang Sinamar sehingga Simalanggang mudik dan kehilirnya ranah Tebing Tinggi dan kemudiknya Mungkar. Yang dinamakan laras ialah Laras nan Panjang hingga Taram Hilir kemudiknya Pauh Tinggi.

Yang masuk bagian luhak adalah: Suayan, Sungai Belantik, Sarik Lawas, Tambun Ijuk, Koto Tangah, Batu Hampar, Durian Gadang, Babai, Koto Tinggi, Air Tabit, Sungai Kemuyang Situjuh Bandar Dalam, Limbukan Padang Kerambil, Sicincin dan Aur Kuning, Tiakar, Payobasung, Mungo, Andalas, Taram, Bukit Limbuku, Batu Balang dan Koto nan Gadang.

Yang termasuk ranah ialah Ganting, Koto Lawas, Suliki, Sungai Rimbang, Tiakar, Balai Mansiro, Talago, Balai Talang, Balai Kubang, Taeh Simalanggang, Piobang, Sungai Baringin, Gurun, Lubuk Batangkap, Tarantang, Sarilamak, Harau, Solok Bio.-bio (Padang Lawas).

Yang dinamakan Laras adalah : Gadut Tebingtinggi, Sitanang Muaro Likin, Halaban dan Ampalu, Surau dan Labuh Gunung.

(Sumber : Minangkabau Tanah Pusaka – Tambo Minangkabau)

 

 

 

4. Sifat Pribadi Minang


Salah satu tujuan adat pada umumnya, adat Minang pada khususnya adalah membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, manusia yang beradab.Dari manusia-manusia yang beradab itu diharapkan akan melahirkan suatu masyarakat yang aman dan damai, sehingga memungkinkan suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, dunia dan akhirat. Suatu Baldatun Toiyibatun wa Rabbun Gafuur. Suatu masyarakat yang aman dan damai dan selalu dalam lindungan Tuhan.Untuk mencapai masyarakat yang demikian, diperlukan manusia-manusia dengan sifat-sifat dan watak tertentu. Sifat-sifat yang ideal itu menurut adat Minang antaranya sebagai berikut :

a.   Hiduik Baraka, baukue jo bajangka artinya hidup berpikir, berukur dan berjangka

Dalam menjalankan hidup dan kehidupan orang Minang dituntut untuk selalu memakai akalnya. Berukur dan berjangka artinya harus mempunyai rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat.

Kelebihan manusia dari binatang adalah tiga alat vital yang mempunyai kekuatan besar bila dipakai secara tepat dalam menjalankan hidupnya. Ketiga alat tersebut adalah otak, otot dan hati.

Pengertian peningkatan sumber daya manusia tidak lain dari mengupayakan sinergi ketiga kekuatan itu untuk memperbaiki hidup dan kehidupannya.

Dengan mempergunakan akal pikiran dengan baik, manusia antara lain akan selalu waspada dalam hidup, seperti dalam pepatah berikut :

Dalam mulo akhie mambayang                          Dalam awal akhir terbayang

Dalam baiak kanalah buruak                             Dalam baik ingatlah buruk

Dalam galak tangieh kok tibo                            Dalam tawa tangis menghadang

Hati gadang hutang kok tumbuah                       Hati ria hutang tumbuh

Dengan berpikir jauh kedepan kita dapat meramalkan apa yang bakal terjadi, sehingga tetap selalu waspada.

Alun rabah lah ka ujuang                                   Belum rebah sudah keujung

Alun pai lah babaliak                                         Belum pergi sudah kembali

Alun di bali lah bajua                                         Belum dibeli sudah dijual

Alun dimakan lah taraso                                    Belum dimakan sudah terasa

Didalam merencanakan sesuatu pekerjaan, dipikirkan lebih dahulu sematang-matangnya dan secermat-cermatnya. Pendek kata dibuat rencana yang mantap dan terinci.

Dihawai sahabih raso                                        Diraba sehabis rasa

Dikaruak sahabih gauang                                  Dijarah sehabis lobang

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, perlu dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang sudah direncanakan, seperti kata pepatah :

Mangaji dari alif                                                Mengaji dari alif

Babilang dari aso                                              Berhitung dari satu

Dalam melakukan sesuatu, haruslah mempunyai alasan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal berbuat tanpa berpikir.

Mancancang balandasan                                   Mencencang berlandasan

Malompek basitumpu                                       Melompat bersitumpu

Dalam melaksanakan suatu tugas bersama, atau dalam suatu organisasi kita tak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Salah satu kelemahan orang Minang adalah kebanyakan mereka menderita penyakit “Excessive Individualisme”, penyakit susah diatur, merasa lebih super dari orang lain, karenanya dihinggapi penyakit “pantang taimpik”.

Struktur organisasi dipenghujung abad ke XX ini, baik organisasi pemerintah, angkatan bersenjata, organisasi sosial, maupun organisasi perusahaan mempunyai struktur piramida, lancip ke atas.

Struktur organisasi yang semacam ini, memaksa orang-orang dalam formasi yang berlanggo-langgi, atau bertingkat-tingkat. Ada yang disebut bawahan dan ada atasan, ada yang memerintah dan ada pula yang harus menjalankan perintah. Orang Minang kebanyakan belum dapat menyesuaikan diri dengan pola kemasyarakatan yang baru ini. Apalagi bila dalam organisasi itu hanya balego awak samo awak. Dalam kondisi yang demikian, akan berlaku pameo “Iyo kan nan kato beliau, tapi lakukan nan diawak”. Inilah agaknya salah satu sebab kenapa dipenghujung abad XX ini orang-orang Minang sudah jarang yang menonjol dipentas nasional. Kalau ada yang menonjol satu dua, maka yang duduk menjadi bawahannya, mungkin sekali bukan orang Minang. Mari kita koreksi diri kita masing-masing dan mari kita pelajari kembali ajaran adat kita yang berbunyi sbb :

Bajalan ba nan tuo                                            Berjalan dengan yang tua

Balayie ba nakhodo                                          Berlayar ber-nakhoda

Bakata ba nan pandai                                       Berkata dengan yang pandai

Pepatah diatas mengisyaratkan bahwa nenek moyang kita lebih memahami pola organisasi modern dibandingkan kita. Renungkanlah.

Masih bayak diantara kita yang belum punya cita-cita hidup. Tidak tahu apa yang ingin dicapai dalam hidup ini. Namun ada juga yang punya cita-cita , tetapi tidak tahu bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita itu.

Nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu sudah tahu apa yang ingin dicapainya dalam hidup ini, dan sudah tahu pula cara apa yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita itu. Cobalah kita cermati pepatah berikut :

Nak kayo kuek mancari                                    Ingin kaya, bekerja keraslah

Nak tuah bertabur urai                                      Ingin tuah, bertabur hartalah

Nak mulie tapeki janji                                       Ingin mulia, tepati janji

Nak namo tinggakan jaso                                  Ingin nama, berjasalah

Nak pandai kuek baraja                                   Ingin pandai, rajinlah belajar

Salah satu syarat untuk bisa diterima dalam pergaulan ialah bila kita dapat membaca perasaan oang lain secara tepat. Dalam zaman modern hal ini kita kenal dengan ilmu empathi, yaitu dengan mencoba mengandaikan kita sendiri dalam posisi orang lain. Bila kita berhasil menempatkan diri dalam posisi orang lain, maka tidak mungkin kita akan memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Dengan cara ini banyak konflik batin yang dapat dihindari. Pepatah mengajarkan dengan tepat sebagai berikut :

Elok dek awak                                                 Yang elok menurut kita

Katuju dek urang                                              (Namun juga) disukai orang lain

Segala sesuatu yang munurut pikiran sendiri adalah baik, belum tentu dianggap baik pula oleh orang lain. Kacamata yang dipakai mungkin sekali berbeda, sehingga pendapatpun berbeda pula. Kepala sama hitam, pikiran berbeda-beda.

Nenek moyang orang Minang, sebelum ilmu manajemen berkembang di tanah air sejak tahun 1950-an yang lalu, telah lama meyakini bahwa “perencanaan yang matang” adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk terlaksananya suatu pekerjaan. Pepatah berikut meyakini kita akan kebenarannya :

Balabieh ancak-ancak                                       Berlebihan berarti ria

Bakurang sio-sio                                               Kalau kurang sia-sia

Diagak mangko diagieh                                     Dihitung dulu baru dibagi

Dibaliek mangko dibalah                                   Dibalik dulu baru dibelah

Bayang-bayang sepanjang badan                      Bayang-bayang sepanjang badan (Beban

                                                                        jangan lebih dari kemampuan)

Nan babarieh nan dipahek                                Yang dibaris yang dipahat

Nan baukue nan dikabuang                               Yang diukur yang dipotong

Jalan nan luruih nan ditampuah                           Jalan lurus yang ditempuh

Labuah pasa nan dituruik                                  Jalan yang lazim yang dituruti

Di garieh makanan pahat                                   Digaris makanan pahat

Di aie lapehkan tubo                                         Di air lepaskan racun

Tantang sakik lakek ubek                                 Ditempat yang sakit diberi obat

Luruih manantang barieh adat                            Lurus menentang baris adat

b. Baso basi – malu jo sopan

Adat Minang mengutamakan sopan santun dalam pergaulan. Budi pekerti yang tinggi menjadi salah satu ukuran martabat seseorang. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang.

Adat Minang menyebutkan sebagai berikut :

Nana kuriak iyolah kundi                                  Yang burik ialah kundi

Nan merah iyolah sago                                      Yang merah ialah sega

Nan baiak iyolah budi                                       Yang baik ialah budi

Nan indah iyolah baso                                       Yang indah ialah basa (basi)

Kuek rumah dek basandi                                  Kuatnya rumah karena sendi

Rusak sandi rumah binaso                                 Rusak sendi rumah binasa

Kuek bangso karano budi                                 Kuatnya bangsa karena budi

Rusak budi bangso binaso                                 Rusak budi bangsa binasa

Adat Minang sejak berabad-abad yang lalu telah memastikan, bila moralitas suatu bangsa sudah rusak, maka dapat dipastikan suatu waktu kelak bangsa itu akan binasa. Akan hancur lebur ditelan sejarah.

Adat Minang mengatur dengan jelas tata kesopanan dalam pergaulan. Kita tinggal mengamalkannya. Pepatah menyebutkan sebagai berikut:

Nan tuo dihormati                                             Yang tua dihormati

Nan ketek disayangi                                         Yang kecil disayangi

Samo gadang bawo bakawan                           Sama besar bawa berkawan

Ibu jo bapak diutamakan                                  Ibu dan ayah diutamakan

Budi pekerti adalah salah satu sifat yang dinilai tinggi oleh adat Minang. Begitu pula rasa malu dan sopan santun, termasuk sifat-sifat yang diwajibkan dipunyai oleh orang-orang Minang. Pepatah Minang memperingatkan :

Dek ribuik rabahlah padi                                   Karena ribut rebahlah padi

Di cupak Datuak Tumangguang                         Di cupak Datuk Tumenggung

Hiduik kok tak babudi                                      Hidup kalau tak berbudi

Duduak tagak kamari cangguang                       Duduk berdiri serba canggung

Rarak kaliki dek binalu                                     Gugur pepaya karena benalu

Tumbuah sarumpun ditapi tabek                        Tumbuh serumpun di tepi tebat

Kalau habih raso jo malu                                   Kalau habis rasa dan malu

Bak kayu lungga pangabek                               Bagaikan kayu longgar pengikat

Kehidupan yang aman dan damai, menjadi idaman Adat Minang. Karena itu selalu diupayakan menghindari kemungkinan timbulnya perselisihan dalam pergaulan. Budi pekerti yang baik, sopan santun (basa basi) dalam pergaulan sehari-hari diyakini akan menjauhkan kita dari kemungkinan timbulnya sengketa. Budi perkerti yang baik akan selalu dikenang orang, kendatipun sudah putih tulang di dalam tanah.

Pepatah menyebutkan sbb:

Pucuak pauah sadang tajelo                              Pucuk pauh sedang terjela

Panjuluak bungo linggundi                                 Penjuluk bunga linggundi

Nak jauah silang sangketo                                 Supaya jauh silang sengketa

Pahaluih baso jo basi                                        Perhalus basa basi (budi pekerti)

Pulau pandan jauah ditangah                             Pulau pandan jauh di tengah

Dibaliak pulau angso duo                                  Dibalik pulau angsa dua

Hancua badan di kanduang tanah                      Hancur badan dikandung tanah

Budi baiak takana juo                                       Budi baik terkenang juga

Nak urang koto ilalang                                      Anak orang koto Hilalang

Nak lalu ka pakan baso                                    Mau lewat ke pekan Baso

Malu jo sopan kok lah ilang                              Malu dan sopan kalau sudah hilang

Habihlah raso jo pareso                                    Habislah rasa dan periksa

c. Tenggang raso

Perasaan manusia halus dan sangat peka. Tersinggung sedikit dia akan terluka, perih dan pedih. Pergaulan yang baik, adalah pergaulan yang dapat menjaga perasaan orang lain. Kalau sampai perasaan terluka, bisa membawa bencana. Karena itu adat mengajarkan supaya kita selalu berhati-hati dalam pergaulan, baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Tenggang rasa salah satu sifat yang dianjurkan adat.

Pepatah memperingatkan sebagai berikut :

Bajalan paliharo kaki                                        Berjalan pelihara kaki

Bakato paliharo lidah                                        Berkata pelihara lidah

Kaki tataruang inai padahannyo                         Kaki tertarung inai imbuhannya

Lidah tataruang ameh padahannyo                     Lidah tertarung emas imbuhannya

Bajalan salngkah madok suruik                         Berjalan selangkah, lihat kebelakang

Kato sapatah dipikia an                                    Kata sepatah dipikirkan

Nan elok dek awak katuju dek urang

Lamak dek awak lamak dek urang

Sakik dek awak sakik dek urang

artinya :

Yang baik menurut kita, harus juga disukai orang lain

Yang enak menurut kita, harus juga enak menurut orang

Kalau sakit bagi kita, sakit pula bagi orang

d. Setia (loyal)

Yang dimaksud dengan setia adalah teguh hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan. Sifat ini menjadi sumber dari lahirnya sifat setia kawan, cinta kampung halaman, cinta tanah air, dan cinta bangsa. Dari sini pula berawal sikap saling membantu, saling membela dan saling berkorban untuk sesama.

Pepatah menyebutkan sbb:

Malompek samo patah                                     Melompat sama patah

Manyarunduak samo bungkuak                         Menyerunduk sama bungkuk

Tatungkuik samo makan tanah                          Tertelungkup sama makan tanah

Tatalantang samo minun aia                               Tertelantang sama minun air

Tarandam samo basah                                      Terendam sama basah

Rasok aia pulang ka aia                                    Resapan air kembali ke air

Rasok minyak pulang ka minyak                       Resapan minyak kembali ke minyak

Bila terjadi suatu konflik, dan orang Minang terpaksa harus memilih, maka orang Minang akan memihak pada dunsanaknya. Dalam kondisi semacam ini, orang Minang sama fanatiknya dengan orang Inggris. Right or wrong is my country. Kendatipun orang Minang “barajo ka nan bana”, dalam situasi harus memihak seperti ini, orang Minang akan melepaskan prinsip.

Pepatah adat mengajarkan sbb:

Adat badunsanak, dunsanak patahankan
Adat bakampuang, kampuang patahankan
Adat banagari, nagari patahankan
Adat babangso, bangso patahankan
artinya :
Adat bersaudara, saudara dipertahankan
Adat berkampung, kampung dipertahankan
Adat bernegeri, negeri dipertahankan
Adat berbangsa, bangsa dipertahankan

 

Parang ba suku samo dilipek
Parang samun samo dihadapi
artinya
Perang antar suku sama disimpan
Perang terhadap penjahat sama dihadapi

Dengan sifat setia dan loyal semacam ini, pengusaha Minang sebenarnya lebih dapat diandalkan menghadapi era globalisasi, karena kadar nasionalismenya tidak perlu diragukan.

e. Adil

Adil maksudnya mengambil langkah sikap yang tidak berat sebelah, dan berpegang teguh pada kebenaran. Bersikap adil semacam ini, sangat sulit dilaksanakan bila berhadapan dengan dunsanak sendiri. Satu dan lain hal karena adanya pepatah adat yang lain yang berbunyi “Adat dunsanak, dunsanak dipatahankan”.

Adat Minang mengajarkan sbb :

Bakati samo barek                                            Menimbang sama berat

Maukua samo panjang                                      Mengukur sama panjang

Tibo dimato indak dipiciangkan                         Tiba dimata tidak ditutupkan

Tibo diparuik indak dikampihkan                      Tiba diperut tidak dikempiskan

Tibo didado indak dibusuangkan                       Tiba didada tidak dibusungkan

Mandapek samo balabo                                   Mendapat sama beruntung

Kahilangan samo marugi                                   Kehilangan sama merugi

Maukua samo panjang                                      Mengukur sama panjang

Mambilai samo laweh                                       Menyambung sama luas

Baragiah samo banyak                                      Berbagi sama banyak

Gadang kayu gadang bahannyo                         Besar kayu besar bahannya (iuran)

Ketek kayu ketek bahannyo                             Kecil kayu kecil bahannya (andilnya)

Nan ado samo dimakan                                    Yang ada sama dimakan

Nan indak samo dicari                                      Yang tidak ada, sama dicari

Hati gajah samo dilapah                                    Hati gajah sama disuap

Hati tungau samo dicacah                                  Hati kuman sama dicicip (dicercah)

Gadang agiah baumpuak                                   Yang besar dibagi beronggok

Ketek agiah bacacah                                        Yang kecil dibagi secercah

(Kata-kata “dimata,diperut, didada dalam hal ini artinya bila masalah itu menyangkut dunsanak kita sendiri).

f. Hemat Cermat

Pepatah adat menyebutkan sbb:

Manusia

Nan buto pahambuih saluang                             Yang buta peniup lesung

Nan pakak palapeh badia                                 Yang tuli pelepas bedil

Nan patah pangajuik ayam                                Yang patah pengusir ayam

Nan lumpuah paunyi rumah                               Yang lumpuh penunggu rumah

Nan binguang kadisuruah-suruah                       Yang dungu untuk suruh-suruhan

Nan buruak palawan karajo                              Yang jelek penantang kerja

Nan kuek paangkuik baban                              Yang kuat pengangkut beban

Nan tinggi jadi panjuluak                                   Yang tinggi jadi galah

Nan randah panyaruduak                                  Yang pendek penyeruduk

Nan pandai tampek batanyo                             Yang pandai tempat bertanya

Nan cadiak bakeh baiyo                                   Yang cerdik tempat berunding

Nan kayo tampek batenggang                           Yang kaya tempat minta tolong

Nan rancak palawan dunia                                Yang cantik pelawan dunia

Tanah

Nan lereng tanami padi                                     Yang lereng tanami padi

Nan tunggang tanami bamboo                           Yang tunggang tanami bambu

Nan gurun jadikan parak                                   Yang gurun jadikan kebun

Nan bancah jadikan sawah                               Yang basah jadikan sawah

Nan padek ka parumahan                                 Yang padat untuk perumahan

Nan munggu jadikan pandam                            Yang ketinggian jadikan kuburan

Nan gauang ka tabek ikan                                 Yang berlubuk jadikan tambak ikan

Nan padang tampek gubalo                              Yang padat tempat gembala

Nan lacah kubangan kabau                               Yang berlumpur kubangan kerbau

Nan rawan ranangan itiak                                  Yang berawa renangan itik

Kayu

Nan kuek ka tunggak tuo                                  Yang kuat untuk tiang utama

Nan luruih ka rasuak paran                               Yang lurus untuk sudut paran

Nan lantiak ka bubungan                                   Yang lentik untuk bubungan

Nan bungkuak ka tangkai bajak                        Yang bungkuk untuk tangkai bajak

Nan ketek ka tangkai sapu                                Yang kecil untuk tangkai sapu

Nan satampok ka papan tuai                             Yang setapak tangan untuk ani-ani

Rantiangnyo ka pasak suntiang                          Rantingnya untuk pasak sunting

Abunyo pamupuak padi                                    Abunya pemupuk padi

Bambu

Nan panjang ka pambuluah                               Yang panjang untuk pembuluh (saluran)

Nan pendek ka parian                                      Yang pendek untuk perian (tempat air)

Nan rabuang ka panggulai                                 Yang rebung untuk penggulai (digulai)

Sagu

Sagunyo ka baka huma                                     Sagunya untuk bekal ke dangau

Ruyuangnyo ka tangkai bajak                            Ruyungnya ke tangkai bajak

Ijuaknyo ka atok rumah                                    Ijuknya untuk atap rumah

Pucuaknyo ka daun paisok                               Pucuknya untuk daun rokok

Lidinyo ka jadi sapu                                          Lidinya untuk sapu

g. Waspada

Sifat waspada dan siaga termasuk sifat yang dianjurkan adat Minang seperti sbb :

Maminteh sabalun anyuik                                  Memintas sebelum hanyut

Malantai sabalun lapuak                                    Dibuat lantai baru sebelum lapuk

Ingek-ingek sabalun kanai                                 Siaga sebelum kena (bahaya)

Sio-sio nagari alah                                            Sia-sia negeri akan kalah

Sio-sio utang tumbuah                                       Sia-sia hutang timbul

Siang dicaliak-caliak                                         Siang dilihat-lihat (waspada)

Malam didanga-danga                                      Malam didengar-dengar

h. Berani karena benar

Islam mengajarkan kita untuk mengamalkan “amal makruf, nahi mungkar” yang artinya menganjurkan orang supaya berbuat baik, dan mencegah orang berbuat kemungkaran.

Menyuruh orang berbuat baik adalah mudah. Tapi melarang orang berbuat mungkar, mengandung resiko sangat tinggi. Bisa-bisa nyawa menjadi taruhan. Untuk bertindak menghadang kemungkaran seperti ini, memerlukan keberanian.

Adat Minang dengan tegas menyatakan bahwa orang Minang harus punya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Berani karena benar. Pepatahnya adalah sbb :

Kok dianjak urang pasupadan                           Kalau dipindahkan orang pematang

Kok dialiah urang kato pusako                          Kalau dirubah orang Adat Miang

Kok dirubah urang Kato Daulu                         Kalu dirubah orang Kato Dahulu

Jan cameh nyawo malayang                              Jangan cemas jiwa melayang

Jan takuik darah taserak                                   Jangan takut darah menyembur

Asalkan lai dalam kabanaran                             Asalkan masih dalam kebenaran

Basilang tombak dalam perang                          Bersilang tombak dalam perang

Sabalun aja bapantang mati                               Sebelum ajal berpantang mati

Baribu sabab mandating                                    Beribu sebab yang dating

Namun mati hanyo sakali                                  Namun mati hanya sekali

Aso hilang duo tabilang                                     Esa hilang dua terbilang

Bapantang suruik di jalan                                  Berpantang mundur di jalan

Asa lai angok-angok ikan                                  Asal masih nafas-nafasan ikan

Asa lai jiwo-jiwo sipatuang                               Asal masih jiwa-jiwanya capung

Namun nan bana disabuik juo                           Namun yang benar disebut juga

Sekali kato rang lalu                                          Sekali orang berbicara lancing

Anggap angin lalu sajo                                      Anggaplah angin lalu saja

Duo kali kato rang lalu                                      Dua kali orang berbicara lancing

Anggap garah samo gadang                              Anggaplah lelucon sesama temen

Tigo kali kato rang lalu                                      Tiga kali orang berbicara lancing

Jan takuik darah taserak                                   Jangan takut darah tersembur

i. Arif bijaksana, tanggap dan sabar

Orang yang arif bijaksana, adalah orang yang dapat memahami pandangan orang lain. Dapat mengerti apa yang tersurat dan yang tersirat. Tanggap artinya mampu menangkis setiap bahaya yang bakal datang. Sabar artinya mampu menerima segala cobaan dengan dada yang lapang dan mampu mencarikan jalan keluar dengan pikiran yang jernih.

Ketiga sifat ini termasuk yang dinilai tinggi dalam adat Minang, seperti kata pepatah berikut :

Tahu dikilek baliuang nan ka kaki                      Tahu dengan kilat beliung kekaki

Kilek camin nan ka muka                                  Kilat cermin yang ke muka

Tahu jo gabak diulu tando ka ujan                     Tahu dengan mendung dihulu tandakan

                                                                        hujan

Cewang di langik tando ka paneh                      Mega dilangit tandakan panas

Ingek di rantiang ka mancucuak                        Ingat ranting yang akan menusuk

Tahu didahan ka maimpok                                Tahu dahan yang akan menimpa

Tahu diunak kamanyangkuik                             Tahu duri yang akan mengait

Pandai maminteh sabalun anyuik                        Pandai memintas sebelum hanyut

Begitulah adat Minang menggambarkan orang-orang yang arif bijaksana dan tanggap terhadap masalah yang akan dihadapi. Orang-orang yang sabar diibaratkan oleh pepatah sbb:

Gunuang biaso timbunan kabuki                        Gunung biasa timbunan kabut

Lurah biaso timbunan aia                                   Lurah biasa timbunan air

Lakuak biaso timbunan sampah                         Lekuk biasa timbunan sampah

Lauik biaso timbunan ombak                             Laut biasa timbunan ombak

Nan hitam tahan tapo                Yang hitam tahan tempa (pukul)

Nan putiah tahan sasah                                     Yang putih tahan cuci

Di sasah bahabih aia                                         Dicuci berhabis air

Dikikih bahabih basi                                          Dikikir berhabis besi

j. Rajin

Sifat yang lain yang pantas dipunyai orang Minang menurut adat adalah rajin seperti kata pepatah berikut ini :

Kok duduak marawuik ranjau                           Kalau duduk meraut ranjau (jebakan)

Tagak maninjau jarah                                        Berdiri mengintai mangsa (berburu)

Nan kayo kuek mancari                                    Ingin kaya ulet mencari (uang)

Nan pandai kuek baraja                                    Ingin pandai rajin belajar

k. Rendah hati

Mungkin lebih dari separoh orang Minang hidup dirantau. Hidup dirantau artinya hidup sebagai minoritas dalam lingkungan mayoritas suku bangsa lain. Mereka yang merantau ke Jakarta, mungkin kurang merasakan sebagai kelompok minoritas.Tapi mereka yang merantau ke Bandung, Semarang, Malaysia, Australia, Eropa, Amerika mereka hidup ditengah-tengah orang lain yang berbudaya lain. Bagaimana perantau Minang harus bersikap ?

Adat Minang memberi pedoman sbb:

Kok manyauak di hilie-hilie                               Kalau menimba (air) di hilir-hilir

Kok mangecek dibawah-bawah                        Kalau bicara bersahaja

Tibo dikandang kambiang mangembek              Tiba dikandang kambing mengembek

Tibo dikandang kabau manguak                        Tiba dikandang kabau menguak

Dimano langik dijunjuang                                  Dimana langit dijunjung

Disinan bumi dipijak                                          Disana bumi dipijak

Disitu rantiang di patah                                      Disitu ranting di patah

Ini berarti sebagai perantau yang hidup dalam lingkungan budaya lain, maka kita sebagai kelompok yang minoritas harus tahu diri dan pandai menempatkan diri. Baris pertama diatas tidak berarti kita harus merasa rendah diri, tetapi justru berarti kita orang yang tahu diri sebagai pendatang. Bila dalam beberapa saat kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, malah bisa jadi orang teladan dan tokoh masyarakat dilingkungan baru. Pada saat itu dia tidak perlu lagi “manyauak di hilie-hilie” malah mungkin menjadi “disauakkan dihulu-hulu”, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, diangkat menjadi pemimpin bagaikan penghulu dilingkungannya.

Sumber : Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang

Back to main page

Advertisements

4 Responses to “BAB II. Dasar Pokok Adat Minangkabau”

  1. UNGKU AWAK NAK BALAJAR PEPATAH PETITIH URANG PADANG UTK DIJADIKAN PEGANGAN DAN PEDOMAN HIDUIK. KARENA AWAK URANG KALIMANTAN DAPEK BINI URANG PADANG. MUSTI BELAJAR PEPATAH IKO. KIRIM KE EMAIL AWAK.

  2. nak luruih rantangkan tali,nak labo bueklah rugi,nak taguah paham dikunci, nak elok sabakan hati
    mengenai loyal dengan atasan sesuai dengan datuk ketemanggungan, menetes dari langit, bertangga turun berjenjang naik , hal ini sama dengan organisasi mdern sekarang ini

  3. Hebat..hebat..luar biasa, semoga bermanfaat bagi siapa aja…

  4. adat basandi sarak,sarak basandi kitabullah,runtuah sarak sandi binaso…..untuak mamahami adat lamo pusako usang,nan dak lapuak dek paneh ,dak lakang dek ujan,diharapkan,angku niniak mamak nan gadang basa batuah,baringingadang ditangah koto,mampu bersaing dizaman maju yang penuh globalisasi ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: